Kennisbank

Welke gegevens gaat de notaris aanvragen en controleren?

Aanvraagprocedure voor Verklaringvanerfrecht.nl

De wijze waarop Verklaringvanerfrecht.nl aan haar informatie komt verschilt niet wezenlijk van die van andere notariskantoren.

Informeren bij het Centraal Testamentregister

Wij informeren bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag of er een testament was opgemaakt door de overledene. Zo ja, dan vragen wij een kopie van dit testament op bij de betreffende notaris, tenzij u ons zelf al een kopie kunt aanreiken. In de regel heeft de overledene een afschrift van het testament gekregen, nadat dit is ondertekend. Houdt u er rekening mee dat notarissen vaak kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een (extra) kopie van een testament! Het CTR verstrekt zijn informatie overigens kosteloos.

Informeren bij de Gemeentelijke Basisadministratie

Om na te gaan of de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan en of de overledene kinderen had, kunnen wij veelal rechtstreeks via een speciale internetverbinding inzage nemen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De GBA is echter niet in alle gevallen compleet. In dat geval moeten we ons tot de betrokken gemeenten wenden en daar de benodigde informatie opvragen. Dat zal meer tijd vergen en meer kosten met zich meebrengen. Iedere gemeente brengt daar namelijk legeskosten voor in rekening. Deze legeskosten verschillen per gemeente (vergelijkbaar met de situatie dat u een paspoort of rijbewijs aanvraagt). Ook als wij moeten nagaan wie de broers, zussen, neven of nichten van de overledene waren, zal gebruik van de GBA niet altijd toereikend zijn en moeten wij ons tot de afzonderlijke gemeenten wenden. Overigens kan onze taak vereenvoudigd worden, indien u zelf al zo compleet mogelijke gegevens kunt aanreiken. Wij kunnen ons dan beperken tot verificatie daarvan.

Informeren bij speciale gevallen

De meeste Nederlanders zijn gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen. Ingeval er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, zullen wij in bepaalde gevallen een kopie daarvan moeten opvragen bij de rechtbank van het arrondissement (rechtsgebied), waarin het huwelijk ooit heeft plaatsgevonden. Ook daar zullen extra kosten aan verbonden zijn. Beschikt u echter zelf over een afschrift van de huwelijkse voorwaarden, dan is het natuurlijk eenvoudiger en goedkoper als u dat naar ons opstuurt.

Informeren bij andere registers

Tot slot kunnen wij via speciale internetverbindingen inzage nemen in het Curateleregister, het Faillissementsregister en het Verificatie Identificatie Systeem (VIS). Het VIS is opgezet om snel te kunnen controleren of het identiteitsbewijs van een cliënt (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) niet is gestolen of als vermist is opgegeven en is daarmee een belangrijke waarborg om fraude te voorkomen.

Privacy en geheimhouding

Vanzelfsprekend worden uw gegevens bij Verklaringvanerfrecht.nl geheel vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden zeker niet verkocht aan de beheerders van andere websites, ongeacht of deze een commercieel of ideëel belang nastreven.

Geheimhoudingsverplichting medewerkers

Alle medewerkers van Verklaringvanerfrecht.nl zijn contractueel en wettelijk tot geheimhouding verplicht van alle persoonlijke gegevens waar zij kennis van nemen in het kader van de afgifte van een verklaring van erfrecht. Alleen belanghebbenden (zoals schuldeisers, mede-erfgenamen en onterfde kinderen) kunnen aanspraak maken op een afschrift van de verklaring van erfrecht. Iedere notaris is wettelijk verplicht op hun verzoek een afschrift van een verklaring van erfrecht te verstrekken.

Meer over aanvraag

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?