Kennisbank

Wat is een verklaring van erfrecht? Hoe regel ik dit?

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen. Een verklaring van erfrecht kan alléén door een notaris worden opgemaakt. Een verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd.

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Na overlijden kunnen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht vragen. Meer informatie over wanneer en waarvoor u een verklaring van erfrecht nodig heeft, lees u in dit kennisbank artikel.

Hoe kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen?

U kunt een verklaring van erfrecht bij de plaatselijke notaris aanvragen. Maar dit gaat vaak veel gemakkelijker en sneller online. U kunt bij ons op diverse manieren een verklaring van erfrecht opvragen: via de website, per e-mail of eventueel per post. U levert zelf een aantal gegevens aan welke door onze notaris worden gecontroleerd. Daarna doet onze notaris uiteraard zelf ook nog onderzoek in de diverse registers. De door de erfgenamen te ondertekenen verklaring wordt per e-mail of per post aan hen toegezonden. Deze kunnen zij thuis ondertekenen en per post aan ons retourneren, zodoende kunt u direct een verklaring van erfrecht aanvragen. U hoeft dus niet op kantoor langs te komen wanneer u een verklaring van erfrecht wilt aanvragen.

Kosten verklaring van erfrecht

Wat gaat een verklaring van erfrecht kosten? Nadat u bij ons een aanvraag heeft gedaan ontvangt u altijd vooraf een offerte, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. De enige kosten die wij niet vooraf kunnen opgeven zijn de legeskosten van de gemeente waar wij in de meeste gevallen inlichtingen moeten opvragen vanaf de persoonskaart of persoonslijst. Gemiddeld bedragen deze kosten enkele tientjes per gemeente. U kunt ook direct uw kosten berekenen.

Wie kunnen er om een verklaring van erfrecht vragen?

De groep personen die de afgifte van een verklaring van erfrecht kan verlangen is zeer divers en valt ruwweg onder te verdelen in twee categorieën:
1. iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn (bijvoorbeeld: schuldeisers);
2. iedereen die er belang bij heeft om aan derden te kunnen aantonen dat hij of zij over de nalatenschap van de overledene (of een deel daarvan) mag beschikken (bijvoorbeeld: erfgenamen, legatarissen, de langstlevende echtgenoot/partner, bewindvoerder of vereffenaar).

Aanvragen verklaring van erfrecht

In de meeste gevallen wordt een verklaring van erfrecht natuurlijk aangevraagd door één van de erfgenamen zoals de langstlevende echtgenoot of partner, kind(eren), broer, zus, enzovoorts. Zijn er meerdere erfgenamen bevoegd (bijvoorbeeld: drie kinderen), dan zal vaak al vooraf overleg plaats moeten hebben tussen de erfgenamen wie van hen de financiële zaken mede ten behoeve van de anderen mag regelen. Die persoon zal dan ook meestal de notaris benaderen met de vraag om een verklaring van erfrecht op te stellen. De notaris kan indien de erfgenamen dat willen ook boedelvolmachten opstellen, zodat een van de erfgenamen namens de andere erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Het is echter ook mogelijk dat de langstlevende echtgenoot of partner over de nalatenschap mag beschikken, maar dat iemand anders (bijvoorbeeld: één van de kinderen) namens de langstlevende de notaris benadert om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Overigens zal de notaris altijd contact opnemen met de langstlevende voor de ondertekening van de documenten en de uitleg met betrekking tot de wijze van aanvaarden van de nalatenschap, aangezien de notaris een zorgplicht heeft.

Wat is er nodig voor een verklaring van erfrecht?

Om een verklaring van erfrecht voor u op te stellen hebben wij de volgende gegevens nodig voor zover dit van toepassing is. U kunt deze gegevens aan ons toesturen per e-mail of per post.

 • een kopie van de overlijdensakte;
 • indien beschikbaar: een kopie van het laatste testament van de overledene;
 • indien beschikbaar: een kopie van het trouwboekje van de overledene, inclusief pagina twee
  waar de kinderen op vermeld staan;
 • de namen en adressen van de erfgenaam/alle erfgenamen;
 • een kopie van een geldig en leesbaar legitimatiebewijs van de erfgenaam/alle erfgenamen;
 • een e-mail- of postadres van de erfgenaam/alle erfgenamen;
 • indien er een gevolmachtigde wordt benoemd die de bevoegdheid krijgt om de gehele nalatenschap te kunnen afwikkelen (en dus ook mag beschikken): de gegevens van de aan te wijzen gevolmachtigde;
 • indien er een kind is voor-overleden, verzoeken wij u om ook daarvan de volledige personalia
  op te geven, inclusief de overlijdensdatum en -plaats. Mocht hij/zij kinderen hebben
  achtergelaten, dan ontvangen wij tevens graag de personalia van deze kinderen;
 • indien een van de erfgenamen onder bewind of curatele staat, failliet is of in de schuldsanering zit verzoeken wij u een kopie van de beschikking van de Rechtbank toe te zenden, waaruit dit blijkt.

Nadat ons kantoor de gegevens zoals hiervoor aangegeven van u heeft ontvangen gaat onze notaris onderzoek doen in de diverse registers.

Nadat op deze wijze de vererving in beeld is gebracht worden de erfgenamen door ons kantoor bericht. Met dit bericht wordt tevens een verklaring van aanvaarding meegezonden met bijbehorende informatie over de verschillende wijzen van aanvaarden. Wij gaan er daarbij vanuit dat de opdrachtgever/contactpersoon de eventuele overige erfgenamen heeft geïnformeerd over de opdracht aan ons kantoor en over de omvang van de nalatenschap.

Hoe ziet een verklaring van erfrecht eruit?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de volgende onderzochte feiten worden weergegeven:

 • wie er is overleden en wanneer;
 • of de overledene gehuwd was en zo ja in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden;
 • of de overledene eerder gehuwd is geweest en of dat huwelijk door echtscheiding of door overlijden is ontbonden;
 • wie de kinderen zijn en of zij nog in leven zijn en zo niet wie hun kinderen zijn;
 • of er een testament gemaakt is en wat de inhoud hiervan is;
 • wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben;
 • of een van de erfgenamen een volmacht heeft verkregen en wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren en daarover te beschikken.

De notaris ondertekent de verklaring van erfrecht en geeft daarvan een afschrift(en) af aan de opdrachtgever/contactpersoon. De originele (minuut) akte blijft op kantoor en wordt bewaard in de kluis.

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

In een aantal gevallen kunt u een Europese verklaring van erfrecht nodig hebben, bijvoorbeeld als de overledene in Nederland woonde en een woning en een bankrekening in het buitenland had. In dat geval kan de Europese verklaring van erfrecht zowel in Nederland als in het buitenland worden gebruikt, onder andere voor het toegang krijgen tot buitenlandse bankrekening van de overledene, de tenaamstelling van deze rekening wijzigen en een (vakantie)woning op naam te krijgen. De Europese verklaring van erfrecht wordt net als de ‘gewone’ verklaring van erfrecht gebruikt om bewijs te leveren van de rechten van alle erfgenamen.

Wie kan de Europese verklaring van erfrecht aanvragen?

Deze kan worden aangevraagd door de erfgenamen en door bijvoorbeeld een executeur.

Hoe gaat een aanvraag voor een Europese verklaring van erfrecht in zijn werk?

Eerst zal moeten worden vastgesteld of de Nederlandse notaris wel bevoegd is om de Europese verklaring van erfrecht af te geven. Om dit voor u te kunnen beoordelen vragen wij u om een aantal gegevens naar ons te mailen onder andere: dat het om een Europese verklaring van erfrecht gaat, uw contactgegevens en een korte uitleg met betrekking tot de situatie. Aan de hand daarvan nemen wij contact met u op of wij u behulpzaam kunnen zijn bij de afgifte van de Europese verklaring van erfrecht. Voor het opstellen van een Europese verklaring van erfrecht geldt geen standaardtarief, omdat dit geheel afhankelijk is van de situatie en de werkzaamheden die verricht moeten worden. De kosten van een Europese verklaring van erfrecht liggen over het algemeen een stuk hoger dan de kosten van een ‘gewone’ verklaring van erfrecht en de afgifte daarvan neemt over het algemeen meer tijd in beslag. U ontvangt vooraf een indicatie van de kosten en de benodigde tijd.

Meer over verklaring van erfrecht

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?