Kennisbank

Wat gebeurt er als ik de erfenis verwerp?

Wanneer u een erfenis niet wilt aanvaarden
Het kan voorkomen dat een overledene meer schulden nalaat dan bezittingen. Tot de schulden van de erfenis behoren ook de begrafeniskosten, de kosten van de notaris en de belasting (erfbelasting en mogelijk ook inkomstenbelasting) die over de erfenis moet worden betaald!

Als iemand nog maar pas is overleden verkeren de erfgenamen vaak in een periode van onzekerheid over de eventuele schulden van de overledene die nog kunnen opduiken. In de wet is een regeling opgenomen dat een erfgenaam drie maanden de gelegenheid heeft zich te beraden. Gedurende die drie maanden kan een erfgenaam niet worden verplicht een schuldeiser te betalen. Mocht direct al duidelijk zijn dat de nalatenschap meer schulden dan bezittingen omvat, dan kan de procedure van verwerping direct worden ingezet.

Procedure
Als u een erfenis wilt verwerpen moet u hiervoor een verklaring afleggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene zijn laatste woonplaats had. Verklaringvanerfrecht.nl kan dit volledig voor u verzorgen.

Deze verwerping wordt bij de rechtbank in het boedelregister ingeschreven. Dit boedelregister is openbaar en kan door bijvoorbeeld schuldeisers worden geraadpleegd.

Keuze
Een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard is ook privé volledig aansprakelijk en moet alle, ook onverwachte schulden, betalen. Bij zuivere aanvaarding verklaart de erfgenaam namelijk onvoorwaardelijk erfgenaam te zijn. Hij is dan ook privé aansprakelijk voor een eventueel tekort.

Het is van belang dat de keuze van aanvaarden of verwerpen zorgvuldig wordt gemaakt.

Je wordt al geacht zuiver te hebben aanvaard zodra er begonnen wordt met het verdelen of verkopen van goederen van de overledene, of zelfs het verwijderen van goederen uit de woning van de overledene.

Wel mag een erfgenaam de begrafenis regelen of zaken regelen die geen uitstel verlangen, zonder dat de wet daar consequenties aan verbindt. Daarbij moet echter ook wel zorgvuldigheid worden betracht. In de praktijk blijkt het voor te komen dat een begrafenisondernemer diegene die opdracht tot de begrafenis of crematie heeft gegeven aanspreekt voor het betalen van diens nota.

Gevolgen verwerping
Hebt u verworpen dan bent u geen erfgenaam meer en heeft u geen recht op de erfenis, maar daartegenover staat dat u dus ook nooit aansprakelijk bent voor schulden van de erfenis. Verwerping komt ook nog al eens voor als iemand een slechte verhouding had met de overledene en niks met de erfenis te maken wil hebben. Wordt er verworpen, dan is vervolgens erfgenaam diegene die volgens de wet u als erfgenaam opvolgt.

Bijvoorbeeld: u bent door uw oom tot erfgenaam benoemd en komt tot de conclusie dat uw oom een grote schuld heeft ten gevolge van een eerder aangegane lening. In de erfenis zit alleen een banktegoed dat niet toereikend is om die schuld te voldoen. U heeft zelf drie kinderen. In geval u de nalatenschap van uw oom verwerpt komen uw drie kinderen automatisch in uw plaats als erfgenaam. Uiteraard kunnen uw kinderen op hun beurt dan ook de erfenis verwerpen. Dit kan meteen worden gedaan of er kan worden gewacht totdat die kinderen door de schuldeiser(s) worden aangesproken. In het geval de kinderen nog minderjarig zijn dient er machtiging te worden gevraagd aan de Kantonrechter.

Meer informatie

Voor meer informatie of voor hulp bij de aanvraag verwijzen wij u graag door naar onze contactpagina. Laat vrijblijvend uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan