Kennisbank

U bent tot executeur benoemd, wat houdt dit in?

U bent tot executeur benoemd, wat houdt dit in?

In het testament van de overledene bent u tot executeur benoemd. Indien u de benoeming tot executeur wenst te aanvaarden, kan een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele afgegeven worden waarna u de lopende zaken kan regelen.

Welke soorten executele zijn er eigenlijk?

Begrafenis executeur

Een begrafenis executeur heeft maar één taak. Hij of zij verzorgt de begrafenis of crematie van de overledene.

Beheers-executeur

Een beheers-executeur (vroeger sprak de wet over: executeur-testamentair) regelt de lopende zaken die na een overlijden aan de orde zijn en voert het beheer over het nagelaten vermogen. De beheers-executeur regelt derhalve de begrafenis of crematie, betaalt nog openstaande rekeningen, incasseert nog openstaande vorderingen, zegt abonnementen op kranten en tijdschriften op, verzorgt de belastingaangiften en voert zo veel mogelijk de wensen uit die de overledene had vastgelegd in een testament of codicil.

Als beheers-executeur een boedelnotaris aanwijzen

De beheers-executeur kan een boedelnotaris aanwijzen die hem bij de afwikkeling van de nalatenschap behulpzaam kan zijn. Om de erfgenamen inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de nalatenschap moet de beheers-executeur daar een beschrijving van maken.

Als beheers-executeur goederen van de nalatenschap verkopen

De beheers-executeur mag ook goederen van de nalatenschap verkopen, als dat nodig is om de schulden te kunnen betalen. Tot die schulden behoren ook de legaten (die de overledene heeft vermaakt in een testament of codicil) en de erfbelasting.

Wat doet een beheers-executeur?

In de wet staat opgenomen dat u als beheers-executeur de erfgenamen vertegenwoordigt en beheer voert over de nalatenschap. Dit betekent dat u niet over de goederen van de nalatenschap mag beschikken. U mag alleen goederen van de nalatenschap verkopen, voorzover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Overige rechten en verplichtingen van de beheers-executeur

Als beheers-executeur stelt u met "bekwame spoed" een boedelbeschrijving op. Deze boedelbeschrijving dient ervoor om de erfgenamen inzicht te geven in de samenstelling van de nalatenschap. Tevens wordt dan duidelijk welke roerende- en onroerende goederen en schulden er tot de nalatenschap behoren. Voorts zijn er nog meer rechten en plichten welke betrekking hebben de benoeming tot beheers-executeur.

Beheers-executeur en de wet

U dient ermee bekend te zijn dat:
a. u (hoofdelijk) aansprakelijkheid bent voor de voldoening van de erfbelasting op grond van artikel 47 Invorderingswet 1990 juncto artikel 72 Successiewet 1956;
b. u een informatieplicht heeft tegenover de erfgenamen om aan hen alle gewenste inlichtingen te verstrekken omtrent de uitoefening van uw taak als executeur, en voorts dient u te zorgen voor:
c. het informeren van eventuele legatarissen en het uitkeren van het legaat;
d. het voldoen van de schulden van de nalatenschap;
e. het te gelde maken (verkopen) van goederen van de nalatenschap maar alleen voorzover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen;
f. indien blijkt dat de schulden de baten overtreffen, u hiervan op grond van artikel 199 lid 2 Boek 4 Burgerlijk Wetboek ten spoedigste mededeling dient te doen aan de kantonrechter indien de nalatenschap beneficiair is aanvaard en er gevolgen zijn indien een dergelijke mededeling betreffende de verhaalbaarheid van de schulden achterwege blijft;
g. het feit dat u rekening en verantwoording dient af te leggen over het door u gevoerde beheer indien de bevoegdheid tot beheer is geëindigd;
h. het feit dat u als gewezen executeur verplicht blijft te doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling van de nalatenschap kan worden uitgesteld, totdat degene die na u tot het beheer van de nalatenschap bevoegd is, dit heeft aanvaard;
i. het feit dat u bij het einde van uw beheer de verklaring van erfrecht in beginsel niet meer in het rechtsverkeer mag gebruiken en (desgevorderd) terug dient te geven overeenkomstig het bepaalde in artikel 75 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek alsmede dat hiervan een aantekening kan worden gemaakt op de onderhavige akte.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Deze executeur heeft de meest verregaande bevoegdheden van de drie. In feite heeft hij dezelfde bevoegdheden als de beheers-executeur, maar in het testament wordt tevens een afwikkelingsbewind ingesteld. Daardoor wordt de executeur tevens bewindvoerder en kan hij bijvoorbeeld ook de nalatenschap verdelen. Dit laatste is een hele belangrijke taak, omdat als erfgenamen het onderling niet eens zijn over de verdeling kan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder dit alsnog doen. Zie ook de voorbeeldcasus.

In een testament kan bepaald worden welke aanvullende bevoegdheden een executeur- afwikkelingsbewindvoerder krijgt. In sommige gevallen krijg de executeur-afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden dat hij de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kan verdelen. Het is dan vaak ook mogelijk om door de notaris alleen een verklaring van executele-afwikkelingsbewind te laten opstellen. In veel gevallen kan dan een verklaring van erfrecht achterwege blijven.

Voor meer informatie kunt u onze website www.executeur.nl bekijken of contact met ons opnemen via het contactformulier.

Meer over verklaring van erfrecht

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?