Kennisbank

Na beneficiaire aanvaarding, wat moet je doen?

Wat moet u doen na beneficiaire aanvaarding?

In dit artikel heeft u waarschijnlijk al alle informatie gelezen over beneficiair aanvaarden en wat dit inhoudt. Op deze pagina leest u alles over wat u moet doen na het beneficiair aanvaarden van een erfenis.

Beneficiair aanvaarden in het kort

U zult een wettelijke procedure moeten volgen om niet alsnog aansprakelijk te worden gesteld met uw eigen vermogen voor schulden van de overledene. Beneficiaire aanvaarding heeft tot gevolg dat de schuldeisers eerder aan de beurt komen dan de erfgenamen. Als er geld overblijft dan wordt dit alsnog verdeeld onder de erfgenamen. De schulden van de overledene worden zo goed mogelijk voldaan en hoeven niet volledig betaald te worden als de erfenis niet groot genoeg is. De belangrijkste verplichtingen en bevoegdheden van de erfgenamen leest u hieronder.

Vereffening na beneficiaire aanvaarding

Vereffening betekent dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart worden gebracht. De erfgenamen zijn hiervoor samen verantwoordelijk en zij zijn gezamenlijk vereffenaars. U bent dus niet alleen bevoegd om zaken te regelen met betrekking tot de vereffening, maar gezamenlijk. Een uitzondering daarop zijn daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de goederen van de nalatenschap en voor daden die geen uitstel kunnen lijden. Deze handelingen mogen, als dat noodzakelijk is, zelfstandig door een vereffenaar worden verricht. Vervolgens moeten de vereffenaars volgens de juiste beneficiaire aanvaarding procedure ervoor zorgen dat de vereffeningsprocedure goed verloopt. Het doel daarvan is dat de schulden uit de erfenis zoveel mogelijk worden betaald. Alleen als de vereffening volgens de juiste procedures verloopt, kunt u beneficiair aanvaarden. Blijkt achteraf dat de vereffeningsprocedure niet juist is verlopen, dan moet u alsnog zuiver aanvaarden. Het is daarom belangrijk om een (online) notaris hierbij te betrekken. We zetten de stappen van beneficiair aanvaarden hieronder voor u uiteen.

De wet geeft een uitgebreide opsomming van de verplichtingen en bevoegdheden die u als vereffenaar heeft.

1. Boedelbeschrijving opmaken

Om beneficiair te kunnen aanvaarden moet u als vereffenaar zo snel mogelijk een boedelbeschrijving van de nalatenschap maken. Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per overlijdensdatum. U kunt deze zelf maken of een notaris kan dit voor u doen. Onze erfrechtspecialisten kunnen u hierin volledig adviseren. Laat uw telefoonnummer achter of stuur ons een bericht.

2. Boedelbeschrijving ter inzage leggen

De vereffenaars moeten de boedelbeschrijving bij griffie van de rechtbank of bij het kantoor van de boedelnotaris (als deze is aangewezen) ter inzage leggen. Het doel hiervan is dat de overige erfgenamen en de belanghebbenden deze boedelbeschrijving kunnen inzien. Van de verplichting om een boedelbeschrijving ter inzage te leggen kunt u als vereffenaar worden vrijgesteld, maar u moet hiervoor wel een verzoek doen bij de kantonrechter.

3. Negatieve nalatenschap melden aan de kantonrechter
Wanneer de boedelbeschrijving is gemaakt wordt duidelijk of de nalatenschap positief of negatief is. Mocht de nalatenschap negatief zijn dan bent u verplicht als vereffenaar om dit zo snel mogelijk aan de kantonrechter mede te delen. De kantonrechter kan in dat geval verdere instructies geven met betrekking tot de vereffening en het beneficiair aanvaarden an de erfenis.

4. Schuldeisers oproepen

De erfgenamen moeten de bekende schuldeisers per brief persoonlijk oproepen. Dit houdt in dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden en aan de vereffenaars moeten opgeven wat zij te vorderen hebben. De kantonrechter kan bepalen dat de schuldeisers openlijk moeten worden opgeroepen door middel van oproeping in de Staatscourant en een of meer nieuwsbladen om hun vorderingen voor een bepaalde datum in te dienen. Indien het adres van een schuldeiser onbekend is dan moet dit aan de kantonrechter worden gemeld waarna de kantonrechter aanwijzingen kan geven over de opsporing van de schuldeisers.

5. Verkopen van goederen

Voor zover het nodig is moeten de goederen van de nalatenschap worden verkocht. Met de opbrengst daarvan worden de schulden uiteindelijk zoveel mogelijk afgelost.

6. Opmaken van een uitdelingslijst

De kantonrechter kan bepalen dat u als vereffenaars een uitdelingslijst maakt. Dit is een lijst met de baten en de schulden van de nalatenschap. Ook staan hierop de schuldeisers en hun wettelijke rangorde vermeld.

Wat moet er gebeuren met de uitdelingslijst?
- u dient deze in bij de rechtbank;
- u publiceert deze lijst in de Staatscourant en een regionaal nieuwsblad;
- u stelt de erfgenamen en de schuldeisers van de nalatenschap schriftelijk op de hoogte. Schuldeisers kunnen dan binnen een maand in verzet komen tegen deze uitdelingslijst.

7. Uitkeringen doen aan schuldeisers en verdelen van de nalatenschap

Wanneer een duidelijk beeld is verkregen van de omvang van de nalatenschap kunnen de vereffenaars overgaan tot het voldoen van de schuldeisers, nadat de wettelijke periode van verzet is verstreken. Hierbij moet de uitdelingslijst zoveel mogelijk worden gevolgd. Let op: er geldt een strikte volgorde van betalen! Blijkt na voldoening van alle schulden dat er een positief saldo is dan zal dit bij beneficiaire aanvaarding worden verdeeld onder de erfgenamen naar rato van hun erfdeel. Mocht er zich later nog een schuldeiser melden dan heeft deze in de meeste gevallen het recht om het aan de erfgenamen uitgekeerde terug te halen ter (gedeeltelijke) voldoening van zijn vordering.

De taak van de vereffenaar eindigt als de nalatenschap is afgehandeld. De kantonrechter kan u als vereffenaar verplichten om rekening en verantwoording af te leggen over de verrichte werkzaamheden.

Sanctie bij het niet volgen van de vereffeningsprocedure

Als u de verplichtingen zoals hierboven vermeld niet naleeft, in ernstige mate tekortschiet en dit verwijtbaar is dan wordt u in dat geval wél aansprakelijk met uw eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap. Het is daarom belangrijk om een erfrechtspecialist in te schakelen. Onze erfrechtspecialisten kunnen u hierin volledig adviseren.

Moet er altijd vereffend worden na beneficiaire aanvaarding?

Niet in alle gevallen hoeft er vereffening na beneficiaire aanvaarding plaats te vinden. Er zijn drie situaties waarin dit niet hoeft:
1. Als er een executeur is die bevoegd is om de schulden van de nalatenschap te voldoen en legaten af te geven, dan hoeft er geen vereffening plaats te vinden als de executeur aantoont dat de bezittingen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden te betalen. Dit zal moeten blijken uit de boedelbeschrijving. Als de bezittingen inderdaad ruimschoots toereikend zijn om alle schulden te voldoen hoeft de executeur geen ontheffing van de vereffeningsprocedure bij de kantonrechter aan te vragen.
2. Als een wettelijke vertegenwoordiger namens een erfgenaam beneficiair aanvaardt en het saldo van de nalatenschap is positief kan de wettelijk vertegenwoordiger ontheffing vragen van de vereffeningsprocedure bij de kantonrechter. Wettelijk vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld: ouders, voogd, curator of bewindvoerder.
3. Als er sprake is van een wettelijke verdeling en een andere erfgenaam dan de langstlevende echtgenoot aanvaardt beneficiair hoeft er ook geen vereffeningsprocedure gevolgd te worden. De belangen van eventuele schuldeisers zijn namelijk voldoende gewaarborgd doordat de langstlevende echtgenoot aansprakelijk is tegenover schuldeisers voor de schulden van de nalatenschap.
*Aanvaardt de langstlevende echtgenoot zelf beneficiair of heeft de langstlevende echtgenoot een wettelijk vertegenwoordiger (curator of bewindvoerder) dan moet de nalatenschap wél worden vereffend volgens de wet.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?