Kennisbank

In de familie is er ruzie over de erfenis. Wat nu?

In de familie is ruzie over de erfenis, wat nu?

Op deze vraag is geen eensluidend antwoord te geven. Voor de afgifte van een verklaring van erfrecht kan het echter noodzakelijk zijn dat er meerdere familieleden een handtekening zetten en dat kan natuurlijk lastig zijn als de onderlinge verhoudingen verstoord zijn. Neem in geval van twijfel contact met ons op om vooraf te bespreken in hoeverre uw specifieke probleem kan worden behandeld.

Voorbeeldcasus:
Langstlevende ouder overlijdt, laat vier kinderen na en heeft geen testament. De bank vraagt om een verklaring van erfrecht, zodat de erfgenamen over de bankrekeningen kunnen beschikken. Voor afgifte van de verklaring van erfrecht is nodig dat alle vier de kinderen een handtekening zetten onder de verklaring van aanvaarding van de nalatenschap. Een van de kinderen weigert echter een handtekening te zetten. Dit is natuurlijk erg vervelend, want de verklaring van erfrecht kan nu niet worden afgegeven.

En nu..? De overige drie erfgenamen kunnen bijvoorbeeld de kantonrechter vragen aan de erfgenaam die weigert een termijn te stellen waarin hij/zij zich moet uitlaten over de wijze van aanvaarden. Dit vonnis moet worden betekend door de deurwaarder en worden ingeschreven bij het boedelregister. Laat de erfgenaam de termijn verlopen, dan wordt hij/zij geacht zuiver te hebben aanvaard. De termijn kan op verzoek van de weigerende erfgenaam een of meerdere malen worden verlengd.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Als de overledene een testament gemaakt had met benoeming van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder, dan had er door de notaris een verklaring van executele-afwikkelingsbewind opgemaakt kunnen worden waarvoor de handtekening van de erfgenamen niet nodig is. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft namelijk bijzonder uitgebreide bevoegdheden waardoor hij zonder medewerking van de kinderen de nalatenschap kan afwikkelen en verdelen.

Verdeling via de rechter

Het is altijd mogelijk om door de rechter een neutraal persoon (bijvoorbeeld: een boedelnotaris) te laten benoemen, zodat deze kan zorgen voor verdeling. U kunt ook de rechter vragen om de verdeling vast te stellen doormiddel van een vonnis. Daarbij houdt hij rekening met het belang van partijen en met het algemeen belang.

Erfgenaam spoorloos, wat nu?

Indien er geen contact is met een van de erfgenamen of een erfgenaam is spoorloos verdwenen, dan kan de notaris een erfgenamenonderzoek instellen. Echter kan de notaris dit alleen in Nederland doen, omdat notarissen alleen toegang hebben tot de Nederlandse registers. Indien een erfgenaam is vertrokken naar het buitenland kan de notaris de gegevens dus helaas niet achterhalen.

Een oplossing kan zijn dat u als erfgenamen de nalatenschap beneficiair gaat aanvaarden waardoor alle erfgenamen, dus ook de spoorloze erfgenaam, vereffenaars zijn. De kantonrechter kan dan bepalen dat alleen de bekende erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn, zodat er toch tot een afwikkeling van de nalatenschap gekomen kan worden.

Dit had overigens voorkomen kunnen worden als de overledene een testament gemaakt had waarin de spoorloze erfgenaam werd onterfd, dan hoeft de familie niet op deze persoon te wachten en loopt de afwikkeling van de nalatenschap geen vertraging op. Eventueel zou de spoorloze erfgenaam een bedrag in contanten toegekend kunnen worden wat afgezonderd wordt door de overige erfgenamen, voor het geval dat de spoorloze erfgenaam later opduikt. Met deze oplossing komt de spoorloze erfgenaam niets tekort, maar hoeft de familie ook niet op hem te wachten.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?