Inhoudsopgave

 1. Dienstverlening
 2. Organisatie
 3. Opdrachten
 4. (Beroeps)aansprakelijkheid
 5. Overige aansprakelijkheid
 6. Aansprakelijkheid opdrachtgever
 7. Betaling / Invorderingskosten
 8. Annulering
 9. Verbod cessie
 10. Archivering
 11. Bedingen algemene voorwaarden
 12. Rechtskeuze

Artikel 1: Dienstverlening

Het in behandeling nemen van een opdracht tegen de tarieven als vermeld op de website www.verklaringvanerfrecht.nl is ter uitsluitende beoordeling van Verklaringvanerfrecht.nl.

Artikel 2: Organisatie

Verklaringvanerfrecht.nl is de handelsnaam van Internetnotarissen B.V., gevestigd te Beneden-Leeuwen (HR nr. 11053718).

Artikel 3: Opdrachten

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Verklaringvanerfrecht.nl, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
2. Verklaringvanerfrecht.nl is bevoegd de aan haar verstrekte opdracht aan een door haar nader aan te wijzen notaris uit te besteden.

Artikel 4: (Beroeps)aansprakelijkheid

1. De door Verklaringvanerfrecht.nl aan te wijzen notarissen hebben hun beroepsaansprakelijkheid tenminste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzekerd.
2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Verklaringvanerfrecht.nl gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien Verklaringvanerfrecht.nl geen aanspraak op een uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Verklaringvanerfrecht.nl aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 5: Overige aansprakelijkheid

Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Verklaringvanerfrecht.nl aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Verklaringvanerfrecht.nl aangewezen notaris gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van de betrokken notaris terzake.

Artikel 6: Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Verklaringvanerfrecht.nl verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7: Betaling / Invorderingskosten

1. Elke declaratie in verband met een aan Verklaringvanerfrecht.nl verleende opdracht dient na het passeren van de akte(n) aan Verklaringvanerfrecht.nl te worden voldaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie.
2. Indien geen tijdige betaling door Verklaringvanerfrecht.nl is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die Verklaringvanerfrecht.nl, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 8: Annulering

In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die door of in opdracht van Verklaringvanerfrecht.nl voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit:
a. de door of namens Verklaringvanerfrecht.nl verschuldigde legeskosten en griffierechten, alsmede
b. een vergoeding van de door Verklaringvanerfrecht.nl ingeschakelde notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen een binnen het Nederlandse notariaat gebruikelijk uurtarief. Bij onenigheid daarover zal dit uurtarief bindend tussen partijen worden vastgesteld door de Geschillencommissie Notariaat.

Artikel 9: Verbod cessie

Een vordering op Verklaringvanerfrecht.nl kan niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 10: Archivering

Nadat de behandeling van een dossier door een door Verklaringvanerfrecht.nl ingeschakelde notaris is afgerond, zal dit dossier gedurende minimaal zeven jaar of zoveel langer als de betreffende notaris goeddunkt, door hem worden bewaard. Na afloop van deze bewaringstermijn staat het de betreffende notaris vrij het dossier zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever te vernietigen.

Artikel 11: Bedingen algemene voorwaarden

Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van Internetnotarissen B.V. en van de notarissen, kandidaatnotarissen en al de overige personen, die bij Verklaringvanerfrecht.nl of een door haar ingeschakelde notaris werkzaam zijn of zijn geweest, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Verklaringvanerfrecht.nl en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Verklaringvanerfrecht.nl en cliënt kennis te nemen.